sahypa_banner

önüm

Sinterlenen asfalt kerpiçleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

Sinterlenen asma kerpiçler beýleki kerpiçlerden tapawutlanýar, sebäbi ýörite önümçilik prosesi ulanylýar.Ot bilen öndürilýär.Bu, şeýle hem önümçiligiň dowamynda has ýokary hilli süzülen kerpiç öndürmek üçin umumy temperatura gözegçilik we wagt üçin ýokary talaplaryň bardygyny aňladýar.

Aýratynlyklary

1. Daş görnüşi ýönekeý we owadan, solman, kalsinasiýa prosesinde öndürilen tebigy reňk tapawudy gaty ýönekeý we tebigy bolup, adamlara ýumşak we owadan duýgy berýär;

2. Kesilen ýüz tebigy gurluşy emele getirýär we atylan kerpiçiň kerpiç ýüzüniň umumy reňki birmeňzeş, köp ýyllap ulanylandan soňam hakyky reňkini saklaýar;

3. Içki hili ajaýyp.Wakuum ekstruderi bilen häzirki zaman daşarky ýanmak tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.Sykyş güýji> 70Mpa ýetýär, suwuň siňdiriliş derejesi <8%, doňdurma garşylygy gaty gowy;

4. Süýşmeýän, könelmeýän, radiasiýa ýok, hapalanma ýok;

5. Süzülen kerpiç 1200 gradus Selsiýada süzülenden soň, içki bölejikler könelmegine garşylygy ýokarlandyrmak üçin ereýär we ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materialy bolan ulag bilen togalanandan soň tozan ýa-da tozan ýok.

Arassalamak we hyzmat etmek

1. Demir önümlerinden emele gelen gara tegmilleri, ýag tegmillerini, pos tegmillerini we ş.m. aýyrmak üçin zyýansyzlandyryjy poroşok, tegmilli aýyryjy pasta, awtoulag mumy we ş.m. ulanyp bilersiňiz we gurak bolýança arassalanmak üçin arassa peýnir ulanyp bilersiňiz;

2. Süzülen kerpiçleri gündelik arassalamak, esasan, gury ýagdaýda, arassalaýjy gurallary ulanyp, üstündäki inçe çäge, çagyl, tozan, kir we ş.m. arassalamak, soňra bolsa suw bilen örtülen arassa eşik ýa-da şepbik bilen süpüriň.


  • Öňki:
  • Indiki: