sahypa_banner

habarlar

Çig mal materiallarynyň klassifikasiýa ýollary haýsylar?

Çig malyň we dürli klassifikasiýa usullarynyň köp görnüşi bar.Umuman alty kategoriýa bar.

Ilki bilen, çig malyň klassifikasiýasynyň himiki düzümlerine görä

Oksidi çig mallara we oksid däl çig mallara bölmek mümkin.Döwrebap ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen käbir organiki birleşmeler ýokary öndürijilikli ýangyna garşy çig malyň deslapky materiallaryna ýa-da kömekçi materiallaryna öwrüldi.

Iki, çig malyň klassifikasiýasynyň himiki düzümlerine görä

Himiki aýratynlyklara görä, ýangyna garşy çig mal, silisiýa, sirkon we ş.m. ýaly kislota ýangyna garşy çig mallara bölünip bilner.;Korund, boksit (kislotaly), mullit (kislotaly), pirit (gidroksidi), grafit we ş.m. ýaly bitarap ýangyna garşy çig mal;Alkogol ýangyna garşy çig mal, magneziýa, dolomit gumy, magneziýa kalsiý gumy we ş.m.

Üç, önümçilik prosesi funksiýasynyň klassifikasiýasyna görä

Çekişme önümçiligindäki ornuna görä, çydamly çig mallary esasy çig mallara we kömekçi çig mallara bölmek mümkin.

Esasy çig mal, refrakter materialyň esasy bedenidir.Kömekçi çig mallary baglaýjylara we goşundylara bölmek mümkin.Baglaýjynyň wezipesi, çydamly bedeniň önümçilik we ulanmak prosesinde ýeterlik güýje eýe bolmagydyr.Köplenç ulanylýan sulfit pulpa galyndylary suwuklygy, asfalt, fenolik rezin, alýuminat sement, natriý silikat, fosfor kislotasy we fosfat, sulfat we esasy çig mallaryň käbiri birleşdirilen palçyk ýaly birleşdiriji rol oýnaýar;Goşundylaryň roly refrakter materiallaryň önümçiligini ýa-da gurluşyk işini gowulandyrmak ýa-da stabilizator, suwy azaldýan serişde, inhibitor, plastifikator, köpükleýji serişde dispersant, giňeldiji serişde, antioksidant we ş.m. ýaly refrakter materiallaryň käbir häsiýetlerini güýçlendirmekdir.

Çig mal

Dört, kislotanyň tebigatyna we esasy klassifikasiýasyna görä

Kislota we aşgazana görä, çydamly çig mal esasan aşakdaky bäş kategoriýa bölünip bilner.

(1) Kislotaly çig mal
Esasan kwars, skwamart, kwars, kalsedony, kert, opal, kwars, ak kremniniň gumy, diatomit ýaly silisli çig mal, azyndan 90% -den gowrak kremnini (SiO2) öz içine alýar, arassa çig malyň kremnisi bar 99% -den gowrak.Silis çig mal ýokary temperaturaly himiki dinamikada, metal oksidleri bolanda ýa-da himiki täsir bilen täsir edende we ýanýan silikatlara birleşdirilende kislotalydyr.Şonuň üçin, çig malda az mukdarda metal oksidi bar bolsa, onuň ýylylyga garşylygy çynlakaý täsir eder.

(2) ýarym kislotaly çig mal
Esasan çydamly palçykdyr.Öňki klassifikasiýada palçyk kislotaly material hökmünde görkezilýär, aslynda ýerlikli däl.Çig mal çig malynyň kislotasy esasy beden hökmünde erkin kremniniň (SiO2) esaslanýar, sebäbi refrakter palçykdan we silisiz çig malyň himiki düzümine görä, refrakter toýundaky erkin kremniý, çig maldan has az.

Umumy refrakter palçykda 30% ~ 45% alýumin barlygy sebäpli, alýumin seýrek ýagdaýda erkin bolýar, kremnini kaolinit (Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O) bilen birleşdirmeli, kremniniň mukdary az bolsa-da, roly möhümdir gaty kiçi.Şonuň üçin çydamly toýunyň kislota häsiýeti, çig maldan has ejizdir.Käbir adamlar ýokary temperaturada çüýrän palçyk erkin silikat, erkin alýumin, ýöne üýtgemän, erkin silikat we erkin alýumini gyzdyrmak dowam edilende kwars (3Al2O3 · 2SiO2) birleşdiriler diýip hasaplaýarlar.Kwars aşgazan şlaklaryna gowy kislota garşylygy bar we çydamly palçykda alýuminiň düzüminiň köpelmegi sebäpli, alýumin 50% -e ýetende, aşgar ýa-da bitarap häsiýetler, esasanam ýokary basyşda, ýokary dykyzlykda palçyk kerpiçden ýasalan kislota maddasy kem-kemden gowşaýar. , inçe ykjam, pes gözenekli, aşgar şlaklara garşylyk ýokary temperatura şertlerinde kremniden has güýçlidir.Kwars, eroziýasy taýdan hem gaty haýal, şonuň üçin çydamly palçygy ýarym kislotaly diýip hasaplamagy makul bilýäris.Döwülýän palçyk, refrakter pudagynda iň esasy we giňden ulanylýan çig maldyr.

(3) bitarap çig mal
Bitarap çig mal esasan hromit, grafit, kremniy karbiddir (emeli), islendik temperatura şertlerinde kislota ýa-da aşgar şlak bilen täsir etmeýär.Häzirki wagtda tebigatda hromit we grafit ýaly iki sany material bar.Tebigy grafitden başga-da, emeli grafit bar, bu bitarap çig mal, gidroksidi refrakter materiallary we kislotanyň refrakter izolýasiýasy üçin iň amatly şlaklara ep-esli garşylygy bar.

(4) gidroksidi çydamly çig mal
Esasan magnezit (magnesit), dolomit, hek, oliwin, serpantin, ýokary alýumin kislorod çig maly (käwagt bitarap), bu çig mal aşgar şlaklaryna güýçli garşylyk görkezýär, esasan, aşgar aşgazan peçinde ulanylýar, ýöne esasanam aňsat we kislotaly şlak himiki reaksiýasy we duz bol.

(5) refrörite refrakter materiallar
Esasan zirkoniýa, titanium oksidi, berilý oksidi, seriý oksidi, tori oksidi, ýtrium oksidi we ş.m.Bu çig mal her dürli şlaklara garşy dürli derejedäki garşylyklara eýedir, ýöne çig mal çeşmesi kän bolmanlygy sebäpli, köp sanly refrakter senagatynda ulanylyp bilinmez, diňe aýratyn ýagdaýlarda ulanylyp bilner, şonuň üçin oňa ýörite ot diýilýär garşylyk çig mal.

Çig malyň klassifikasiýasyna görä bäş

Çig malyň öndürilmegine görä, tebigy çig mal we sintetiki çig mal iki kategoriýa bölünip bilner.

(1) tebigy çydamly çig mal
Tebigy mineral çig mal henizem çig malyň esasy bölegi bolup durýar.Tebigatda ýüze çykýan minerallar, olary emele getirýän elementlerden durýar.Häzirki wagtda kislorodyň, kremniniň we alýuminiň üç elementiniň umumy mukdarynyň gabyndaky elementleriň umumy mukdarynyň 90% -ini tutýandygy we oksid, silikat we alýuminosilikat minerallarynyň ägirt uly artykmaçlyklary hasaba alýandygy subut edildi. tebigy çig mal ätiýaçlyklary.

Hytaýda dürli görnüşli çig mal baý serişdeleri bar.Magnesit, boksit, grafit we beýleki çeşmeleri Hytaýyň çydamly çig malynyň üç sütüni diýip atlandyryp bolar;Magnesit we boksit, uly ätiýaçlyklar, ýokary derejeli;Ajaýyp hilli refrakter toýun, kremnit, dolomit, magneziýa dolomit, magneziýa oliwin, serpantin, sirkon we beýleki çeşmeler giňden ýaýrandyr.

Tebigy çig malyň esasy görnüşleri: kremnit, kwars, diatomit, mum, palçyk, boksit, sianit mineral çig mal, magnezit, dolomit, hek daşy, magnesit oliwin, serpantin, tal, hlorit, sirkon, plagiozirkon, perlit, hrom demir we tebigy grafit.

Alty chemical Himiki düzümine görä, tebigy çydamly çig mallara bölünip bilner:

Siliceous: kristal kremnisi, kwars çäge sementli kremnisi we ş.m .;
② ýarym silisli (fillahit we ş.m.)
③ Palçyk: gaty toýun, ýumşak palçyk we ş.m .;Palçyk bilen palçykdan ýasalan klinkeri birleşdiriň

(4) alokary alýumin: ýokary boksit, sillimanit minerallary ýaly jade diýilýär;
⑤ Magniý: magnezit;
⑥ Dolomit;
⑦ Hromit [(Fe, Mg) O · (Cr, Al) 2O3];

Zirkon (ZrO2 · SiO2).
Tebigy çig mal köplenç has köp hapalary öz içine alýar, düzümi durnuksyz, öndürijiligi ep-esli üýtgeýär, gönüden-göni birnäçe çig mal ulanylyp bilner, köpüsi refrakter materiallaryň önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin arassalanmaly, derejelendirilmeli ýa-da hasaplanmaly.

(2) sintetiki ýangyna garşy çig mal
Çig mal üçin ulanylýan tebigy minerallaryň görnüşleri çäklidir we köplenç häzirki zaman senagatynyň aýratyn talaplary üçin ýokary hilli we ýokary tehnologiýa çydamly materiallaryň talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýärler.Sintetiki refrakter çig mal, adamlaryň öňünden taýýarlanan himiki mineral düzümine we gurluşyna, gurluşyna arassa, dykyz gurluşyna, himiki düzümine gözegçilik etmek aňsat, şonuň üçin hili durnukly, dürli ösen refrakter materiallaryny öndürip biler, esasy çigdir häzirki zaman ýokary ussatlygy we ýokary tehnologiýa çydamly materiallary.Sintetiki refrakter materiallaryň ösüşi soňky ýigrimi ýylda gaty çalt.

Sintetiki çydamly çig mal esasan magniý alýumin şpinel, sintetik mullit, deňiz suw magneziýasy, sintetiki magniý kordierit, süzülen korund, alýumin titanat, kremniy karbid we ş.m.


Iş wagty: Maý-19-2023
  • Öňki:
  • Indiki: