sahypa_banner

habarlar

Sement aýlanýan ojak üçin ýokary alýumin kerpiçleri

Önümiň öndürijiligi:Güýçli ýokary temperatura göwrüminiň durnuklylygy, ajaýyp termiki zarba garşylygy, könelişme garşylygy, himiki poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklary bar.

Esasy ulanylyşy:Esasan sement aýlanýan peçleriň geçiş zolaklarynda, dargadyjy peçlerde, üçünji howa kanallarynda we termiki zarba garşylygy talap edýän beýleki ýylylyk enjamlarynda ulanylýar.

Haryt aýratynlyklary:Çekişme pudagynyň esasy materialy hökmünde ýokary alýumin kerpiçleri ýokary refraktorlyk, has ýokary ýük ýumşadyjy temperatura (1500 ° C töweregi) we eroziýa garşylygy ýaly aýratynlyklara eýe.Dürli pudaklarda senagat peçlerinde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, adaty ýokary alýumin kerpiçleriniň düzümindäki ýokary korund fazasy sebäpli, süzülen önümlerdäki korund faza kristallary has uludyr we çalt sowadyş we ýyladyş şertleri ýüze çykanda ýarylmak we gabmak ýüze çykýar.1100 ° C suw sowadyş şertlerinde ýylylyk zarbasynyň durnuklylygy diňe 2-4 esse ýetip biler.Sement önümçilik ulgamynda, temperaturanyň çäklendirilmegi we çydamly materiallaryň peç derisine ýapyşmagy üçin öndürijilik talaplary sebäpli ýokary alýumin kerpiçleri diňe aýlanýan peçiň geçiş zonasynda, peç guýrugynda we dargamak peçiniň gyzdyryjysynda ulanylyp bilner. .

Dökülmegine garşy ýokary alýumin kerpiçleri, ýokary alýuminiý klinker esasynda öndürilen we ZrO2 ýa-da beýleki materiallar bilen goşulan ýokary alýumin kerpiçlerdir.Olary iki kategoriýa bölmek bolar, biri ZrO2-ni öz içine alýan ýokary alýumin kerpiç, beýlekisi ZrO2-i öz içine almaýan ýokary alýumin kerpiçdir.

Alokary alýumin kerpiçleri ýokary temperaturaly ýylylyk ýüklerine garşy durup biler, göwrümi gysylmaz we birmeňzeş giňelip biler, süýnmez ýa-da ýykylmaz, adaty ýokary temperatura güýji we ýokary temperatura ýylylyk güýji, ýokary ýük ýumşadyjy temperatura we gowy ýylylyga garşylygy bar.Duýdansyz temperaturanyň üýtgemegine ýa-da deň däl ýyladyşyň täsirine çydap biler, ýarylmaz ýa-da gabyk bolmaz.ZrO2-i öz içine alýan ýokary derejeli alýumin kerpiçleri bilen ZrO2-den başga ýokary alýumin kerpiçleriniň arasyndaky tapawut, dürli çişirme garşy mehanizmlerinde bar.ZrO2 saklaýan, ýokary alýumin kerpiçleri ajaýyp poslama garşylygy ulanmak üçin sirkon materiallaryny ulanýarlar.ZrO2 kükürt-hlor-aşgar eroziýasyna garşy durýar.Şol bir wagtyň özünde, ýokary temperaturada, sirkondaky SiO2 kristobalitden kwars fazasyna öwrüler, netijede belli bir göwrümiň giňelmegine täsir eder, şeýlelik bilen kükürt-hlor-aşgarlaryň öňüni almak howpuny azaldar.Şol bir wagtyň özünde, yssy we sowuk proseslerde dökülmeginiň öňüni alýar;ZrO2-i öz içine almaýan ýokary alýumin kerpiçleri, ýokary alýumin kerpiçlerine andalusit goşmak arkaly öndürilýär.Önümdäki andalusit sement peçinde ikinji derejeli mullitizasiýa üçin ulanylýar.Önüm sowadylanda gysylmazlygy üçin, yzyna gaýtaryp bolmaýan mikro-giňeltme effekti döredýär, gysyş stresini aradan aýyrýar we strukturanyň gabygynyň öňüni alýar.

ZrO2-i öz içine almaýan ýokary alýumin kerpiçleri bilen deňeşdirilende, ZrO2-ni öz içine alýan ýokary alýumin kerpiçleri kükürdiň, hloryň we aşgar komponentleriniň aralaşmagyna we eroziýasyna has gowy garşylyk görkezýär, şonuň üçin has gowy çişme garşy häsiýetleri bar.Şeýle-de bolsa, ZrO2 seýrek material bolansoň, gymmat, şonuň üçin bahasy we bahasy has ýokary.ZrO2 bolan ýokary derejeli alýumin kerpiçleri diňe sement aýlanýan peçleriň geçiş zolagynda ulanylýar.ZrO2-i öz içine almaýan ýokary alýumin kerpiçleri, esasan, sement önümçilik liniýalarynyň çüýrän peçlerinde ulanylýar.

水泥 回转窑 抗 剥落 粘土砖

Iş wagty: 28-2024-nji mart
  • Öňki:
  • Indiki: